Juntes hidroexpansives

  • Quan les fases del formigonat es fan en diferents temps, la unió entre formigó sec i formigó fresc pot provocar l'aparició d'esquerdes. Per aquestes esquerdes es pot filtrar l'aigua.
  • FIXCER proposa la solució FUGASTOP per prevenir la fugida de l'aigua. FUGASTOP s'expandeix proporcionalment a la quantitat d'aigua que rep evitant la pèrdua. La resta de la junta queda latent per a futures vingudes d’aigua.