Tractament de les armadures

La protecció de les armadures del formigó és essencial per garantir la durabilitat i resistència de les estructures de formigó al llarg del temps. Les armadures, generalment barres de ferro o acer, estan subjectes a la corrosió si no es protegeixen adequadament.

Per protegir i restaurar les armadures del formigó FIXCER proposa 2 solucions:

  • Imprimació anticorrosiu per proporcionar protecció addicional a les armadures. Es tracta d'un additiu que ajuda a prevenir o reduir la corrosió de les armadures en crear una capa protectora a la superfície. ANTI–OXID LIQUID es pot utilitzar preventivament per protegir el formigó durant la fase de construcció i per reparar si ja s'ha produït deteriorament.
  • Recobriment Protector. Aplicar recobriments protectors sobre les armadures és una altra mesura eficaç. Aquests materials actuen com a barreres físiques entre les armadures i els agents corrosius. FIXREPAR ANTIOXID es pot utilitzar preventivament per protegir el formigó durant la fase de construcció i per reparar si ja s'ha produït deteriorament.