Ponts d’unió

Un pont d'unió per al formigó, és un material utilitzat per crear una connexió forta i duradora entre superfícies de formigó–formigó o bé morter–formigó. La funció principal és millorar l'adherència i la transferència de càrrega entre dos elements de formigó, ja sigui en aplicacions de reparació, construcció o rehabilitació d'estructures. Aquests ponts d’unió són especialment útils per augmentar la solidesa de l’obra. L’aplicació adequada d’aquests ponts d’unió és essencial per garantir la integritat estructural i la longevitat de la unió entre les superfícies de formigó La nostra solució BONDCOAT és ideal perquè és un additiu que es lliura preparat i la seva aplicació és molt senzilla.